Evgeny Potashnik

3 demos, 14:11.31 | Record View | History View | Stats

Wad Level Category Player(s) Engine Note Time
doom E1M1 NM Speed Evgeny Potashnik DooM v1.9 0:12.26
ithurts Map 09 Other Evgeny Potashnik Boom v2.01 7:21.74
UV Max attempt, misses 1 monster.
tomb Map 01 UV Max Evgeny Potashnik Boom v2.01 6:37.31