Martin Vosatka

2 demos, 1:24.94 | Record View | History View | Stats

Wad Level Category Player(s) Engine Note Time
doom E1M2 UV Speed Ondrej Vosatka Martin Vosatka DooM v1.9 2P 0:25.37
tnt Map 13 UV Speed Vincent Catalaa Martin Vosatka DooM2 v1.9 2P 0:59.57