Matej Razak

14 demos, 11:08.82 | Record View | History View | Stats

Wad Level Category Player(s) Engine Note Time
av Map 09 UV Speed Matej Razak Method DooM2 v1.9 2P 0:49.06
Map 30 UV Max Matej Razak Method DooM2 v1.9 2P 0:23.80
Method Matej Razak DooM2 v1.9 2P 0:24.20
Matej Razak Method DooM2 v1.9 2P 0:26.71
Map 32 UV Speed Matej Razak Method DooM2 v1.9 2P 0:43.54
doom E2M5 UV Speed Matej Razak Method DooM v1.9 2P 0:30.83
E2M6 UV Speed Method Matej Razak DooM v1.9 2P 1:18.00
E3M4 UV Speed Method Matej Razak DooM v1.9 2P 0:53.86
E3M5 UV Speed Matej Razak Method DooM v1.9 2P 0:25.77
hr Map 02 UV Speed Method Matej Razak DooM2 v1.9 2P 0:34.37
Map 31s UV Speed Method Matej Razak DooM2 v1.9 2P 2:09.77
tnt Map 12 NM Speed Method Matej Razak DooM2 v1.9 2P 0:44.74
Pacifist Method Matej Razak DooM2 v1.9 2P 0:43.97
Map 13 UV Speed Matej Razak Method DooM2 v1.9 2P 1:00.20