Ondrej Vosatka

14 demos, 44:21.14 | Record View | History View | Stats

Wad Level Category Player(s) Engine Note Time
av Map 02 UV Speed Ondrej Vosatka Method DooM2 v1.9 2P 0:37.26
Map 11 UV Speed Ondrej Vosatka Vincent Catalaa DooM2 v1.9 2P 0:41.60
doom E1M2 UV Speed Ondrej Vosatka Martin Vosatka DooM v1.9 2P 0:25.37
Episode 1 UV Speed Ondrej Vosatka Jakub Machata DooM v1.9 2P 6:54   
Ondrej Vosatka Jakub Machata DooM v1.9 2P 7:26   
Ondrej Vosatka Jakub Machata DooM v1.9 2P 7:29   
Jakub Machata Ondrej Vosatka DooM v1.9 2P 7:30   
Episode 2 UV Speed Method Ondrej Vosatka DooM v1.9 2P 6:29   
Episode 3 UV Speed Ondrej Vosatka Method DooM v1.9 2P 4:16   
hr Map 10 UV Speed Method Ondrej Vosatka DooM2 v1.9 2P 0:35.31
tnt Map 01 UV Speed Ondrej Vosatka Method DooM2 v1.9 2P 0:25.43
Method Ondrej Vosatka DooM2 v1.9f 2P 0:27.06
Map 02 UV Speed Method Ondrej Vosatka DooM2 v1.9f 2P 0:30.31
Method Ondrej Vosatka DooM2 v1.9f 2P 0:34.80