hm Cyberdemon531

59 demos, 2:16:05.00 | Table View | Leaderboard | Stats |

Level Category Player(s) Engine Note Time
Map 01 UV Speed Kraflab GZDoom v1.9.1 0:41   
reteprehelek GZDoom v2.1.0 0:42   
UV Max Andrea Rovenski GZDoom v2.0.03 1:47   
reteprehelek GZDoom v2.1.0 1:49   
Andrea Rovenski GZDoom v2.0.03 1:53   
reteprehelek GZDoom v2.1.0 2:03   
reteprehelek GZDoom v2.1.0 2:12   
Tyson Joca64 GZDoom v2.0.05 2:09   
reteprehelek GZDoom v2.1.0 2:36   
Andrea Rovenski GZDoom v2.0.03 3:13   
NM Speed reteprehelek GZDoom v2.1.0 1:30   
NM 100S reteprehelek GZDoom v2.1.0 1:33   
Pacifist Kraflab GZDoom v2.0.05 0:43   
reteprehelek GZDoom v2.1.0 2:15   
NoMo depr4vity GZDoom v4.3.3 0:28   
reteprehelek GZDoom v2.1.0 0:29   
Map 02 UV Speed reteprehelek GZDoom v2.1.0 0:37   
UV Max reteprehelek GZDoom v2.1.0 1:55   
Andrea Rovenski GZDoom v2.0.03 1:57   
reteprehelek GZDoom v2.1.0 2:14   
Andrea Rovenski GZDoom v2.0.03 2:18   
Tyson Joca64 GZDoom v2.0.05 2:13   
Andrea Rovenski GZDoom v2.0.03 2:38   
reteprehelek GZDoom v2.1.0 2:53   
NM Speed reteprehelek GZDoom v2.1.0 0:59   
NM 100S reteprehelek GZDoom v2.1.0 1:17   
Pacifist Kraflab GZDoom v2.0.05 0:21   
reteprehelek GZDoom v2.1.0 0:51   
NoMo reteprehelek GZDoom v2.1.0 0:20   
Map 03 UV Max Andrea Rovenski GZDoom v2.0.03 2:39   
reteprehelek GZDoom v2.1.0 2:53   
Andrea Rovenski GZDoom v2.0.03 2:59   
reteprehelek GZDoom v2.1.0 3:00   
Pacifist Kraflab GZDoom v2.0.05 0:21   
Map 04 UV Speed Kraflab GZDoom v2.0.05 1:12   
UV Max Andrea Rovenski GZDoom v2.0.03 3:32   
reteprehelek GZDoom v2.1.0 3:53   
Map 05 UV Speed Electra13x7777 GZDoom v2.0.05 0:15   
Andrea Rovenski GZDoom v2.0.03 0:16   
UV Max Andrea Rovenski GZDoom v2.0.03 3:24   
reteprehelek GZDoom v2.1.0 3:26   
Tyson Andrea Rovenski GZDoom v2.0.03 9:54   
Map 06 UV Max reteprehelek GZDoom v2.1.0 4:26   
Pacifist Kraflab GZDoom v2.0.05 0:05   
Map 07 UV Speed Electra13x7777 GZDoom v2.0.05 0:20   
UV Max Andrea Rovenski GZDoom v2.0.03 1:50   
Pacifist Kraflab GZDoom v2.0.05 0:18   
Map 08 UV Speed Kraflab GZDoom v2.0.05 1:14   
UV Max reteprehelek GZDoom v2.1.0 3:01   
Map 09 UV Speed Kraflab GZDoom v2.0.05 1:15   
Map 10 UV Speed Kraflab GZDoom v2.0.05 1:42   
UV Max Andrea Rovenski GZDoom v2.0.03 5:46   
Map 11 Tyson Andrea Rovenski GZDoom v2.0.03 4:42   
UV Fast Andrea Rovenski GZDoom v2.0.03 3:04   
Pacifist Jezs GZDoom v2.1.1 0:23   
Kraflab GZDoom v1.9.1 0:24   
Map 12 UV Speed Andrea Rovenski GZDoom v2.0.03 4:14   
UV Max Andrea Rovenski GZDoom v2.0.03 5:46   
D2All UV Speed Andrea Rovenski GZDoom v2.0.03 13:15